Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Klaver Systeembouw doet en op alle overeenkomsten die tussen Klaver Systeembouw en de klant worden gesloten.


Overeenkomst

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Klaver Systeembouw de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de klant de plicht Klaver Systeembouw de van belang zijnde informatie naar waarheid te verstrekken.
 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of digitale goedkeuring van de offerte door de klant en Klaver Systeembouw.
 3. Na wijzigingen in de offerte wordt een nieuwe offerte uitgebracht en wederzijdse goedkeuring gegeven.
 4. Bij een offerte bedrag tussen € 0,01 en € 2.500,– gelden als betalingstermijn 100% bij opdracht  binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
 5. Bij een offertebedrag van € 2.500,–  of hoger gelden als betalingstermijnen: 75% bij opdracht binnen 14 dagen na ontvangst factuur en 25 % bij oplevering.
 6. Op onze producten zijn exclusief transportkosten. Deze worden berekend op het aantal meters schutting en het aantal kilometers rijden.

Uitvoering werkzaamheden

 1. Het leveren van producten en het uitvoeren van werkzaamheden wordt altijd in overleg gedaan.
 2. Bij het plaatsen van de schutting dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen dat het werkterrein waar de schutting geplaatst moet worden, vrij is van obstakels, kabels- leidingen, riolering, puin, groen, beton, bestrating, oude schuttingen, etc.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor het werkterrein voorafgaand de werkzaamheden te hebben geëgaliseerd.
 4. Bij het oplopen van stagnatie worden de kosten verrekend aan de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever draagt zorgt voor vergunning, afstemmingen met direct/omliggende bewoners en draagt zorg voor melding aan het kadaster kabels- en leiding informatiecentrum (KLIC), mits anders afgesproken.
 6. Voor de eventuele schade met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen kan Klaver Systeembouw niet aansprakelijk worden gesteld.

Overig

 1. Klaver Systeembouw is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van storm of andere natuurrampen of weersomstandigheden en onzorgvuldig onderhoud of gebruik van het schutting systeem. Ook vallen enige vorm van schade en uit lood staan ten gevolge van grondverzakkingen buiten aansprakelijkheid van Klaver Systeembouw.
 2. Klaver Systeembouw blijft eigenaar van het geleverde product totdat de betalingen volledig zijn voldaan. Klaver Systeembouw kan hierop een retentie op uitoefenen.
 3. Alle door klaver Systeembouw aan de wederpartij verkochte producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar
  betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 4. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige
  andere wijze te bezwaren.
 5. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen
  vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Klaver Systeembouw hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Klaver Systeembouw of door Klaver Systeembouw aangewezen derden om
  al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Klaver Systeembouw is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande
  redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien Klaver Systeembouw geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Klaver Systeembouw te verpanden.
 8.  Klaver Systeembouw behoudt zich het recht voor om de goederen van de wederpartij die klaver Systeembouw in het kader van de
  overeenkomst eventueel onder zich heeft, onder zich te houden totdat de wederpartij volledig aan diens reeds opeisbare
  financiële en/of andere verplichtingen jegens klaver Systeembouw heeft voldaan.

Tot slot

 1. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de
  consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).